Nasze uczelnie

Nasza inicjatywa powstała we współpracy trzech renomowanych uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który dołączył do tego grona w roku 2023, wzbogacając tym samym zakres i potencjał przedsięwzięcia.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych Uniwersytetów, tworzymy unikatowe środowisko wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Aktywne zaangażowanie przedstawicieli biznesu oraz sektora publicznego sprawia, że każde kolejne spotkanie nie tylko dostarcza aktualnej wiedzy, ale również stanowi doskonałą przestrzeń do dyskusji nad przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed światem nauki i biznesu.

Poznaj nasze uczelnie

AGH w Krakowie

Na naszej konferencji, z dumą prezentujemy Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, ustanowiony Zarządzeniem nr 72/2019 z 18 czerwca 2019 roku. Instytut ten jest nie tylko kontynuacją bogatej historii naukowej, ale również reprezentuje nową erę badań w dziedzinie ekonomii i finansów. Chlubimy się naszą kategorią naukową B+, która odzwierciedla nasze zaangażowanie i poziom prowadzonych badań. Dodatkowo, posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, co świadczy o naszej znaczącej roli w świecie akademickim.

 

Jednak nasza duma i siła leży w intensywnej i owocnej współpracy z biznesem. Instytut Ekonomii i Finansów ma bogatą historię współpracy z otoczeniem Uniwersytetu, wykonując badania i ekspertyzy dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Ta współpraca jest nie tylko dowodem na nasze zaangażowanie w praktyczne zastosowanie wiedzy ekonomicznej, ale także stanowi kluczowy element naszego sukcesu. Czerpiemy z tej synergii wiedzę, doświadczenie i innowacyjne pomysły, które przekładają się na realne korzyści zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla sektora prywatnego.

 

Nasi pracownicy, uznani na arenie krajowej i międzynarodowej, wnoszą znaczący wkład w rozwój nauki i praktyki ekonomicznej. Te osiągnięcia świadczą o naszym głębokim zaangażowaniu w kształtowanie polityki ekonomicznej i finansowej kraju.

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

Na naszej konferencji, z dumą prezentujemy Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, ustanowiony Zarządzeniem nr 72/2019 z 18 czerwca 2019 roku. Instytut ten jest nie tylko kontynuacją bogatej historii naukowej, ale również reprezentuje nową erę badań w dziedzinie ekonomii i finansów. Chlubimy się naszą kategorią naukową B+, która odzwierciedla nasze zaangażowanie i poziom prowadzonych badań. Dodatkowo, posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, co świadczy o naszej znaczącej roli w świecie akademickim.

 

Jednak nasza duma i siła leży w intensywnej i owocnej współpracy z biznesem. Instytut Ekonomii i Finansów ma bogatą historię współpracy z otoczeniem Uniwersytetu, wykonując badania i ekspertyzy dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Ta współpraca jest nie tylko dowodem na nasze zaangażowanie w praktyczne zastosowanie wiedzy ekonomicznej, ale także stanowi kluczowy element naszego sukcesu. Czerpiemy z tej synergii wiedzę, doświadczenie i innowacyjne pomysły, które przekładają się na realne korzyści zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla sektora prywatnego.

 

Nasi pracownicy, uznani na arenie krajowej i międzynarodowej, wnoszą znaczący wkład w rozwój nauki i praktyki ekonomicznej. Te osiągnięcia świadczą o naszym głębokim zaangażowaniu w kształtowanie polityki ekonomicznej i finansowej kraju.

Katedra Ekonomii
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kształcenie ekonomiczne w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie ma długiej historii. Pierwsza edycja studiów na kierunku Ekonomia została uruchomiona w roku akademickim 2015/2016. Katedra Ekonomii, w ramach której obecnie realizowane są studia ekonomiczne w UKW, funkcjonuje jako jednostka Wydziału Prawa i Ekonomii (wcześniej Instytutu Prawa i Ekonomii).


Chociaż w porównaniu do innych Uczelni, jesteśmy młodą jednostką badawczo-dydaktyczną, to kolejne roczniki naszych absolwentów z sukcesem odnajdują się na ryku pracy, a działalność naukowa i dydaktyczna pracowników Katedry wykracza poza mury naszej Alma Mater –  realizujemy wspólne projekty z Uczelniami w kraju i za granicą, współpracujemy z sektorem prywatnym i instytucjami otoczenia biznesu.


W ramach działalności dydaktycznej kształcimy studentów na kierunku Ekonomia, profil praktyczny studia I i II stopnia. Wybór praktycznego kierunku kształcenia jest starannie przemyślany i pozwala naszym absolwentom znaleźć wymarzoną pracę już w trakcie studiów. Nasi studenci zdobywają obok wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii i finansów doświadczenie praktyczne realizując praktyki studenckie, czy uczestnicząc w programach Blended Intensive Programme (International Banking Limitations and Possibilities,  Alternative Finance, Digital Skills, Innovation and Social Development). Oferta dydaktyczna Katedry to także studia podyplomowe: Kadry i płace, Ekonomia i zarządzanie oraz Finanse publiczne w praktyce, realizowane przy współudziale praktyków, wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.


Zespół Katedry Ekonomii tworzą specjaliści z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii oraz matematyki, statystyki i ekonometrii. Atutem naszej kadry jest duży udział osób z doświadczeniem praktycznym, łączących pracę akademicką z aktywnością zawodową w biznesie i w administracji samorządowej, co przekłada się na wysoce aplikacyjny charakter prowadzonych przez nas projektów badawczych.


Realizujemy badania łączące wiele obszarów analiz makro-, mezo- i mikroekonomicznych, a w centrum naszych zainteresowań naukowych znajdują się: przedsiębiorstwo – społeczeństwo – gospodarka. Tak zdefiniowany profil badawczy Katedry, w połączeniu ze znajomością realiów praktyki gospodarczej, daje szerokie możliwości rozwijania współpracy w formule S&B (science to business) w następujących obszarach:

  • rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, audyt i controlling
  • finanse przedsiębiorstw, źródła finansowania i ocena projektów inwestycyjnych
  • forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej, podatki i optymalizacja podatkowa
  • ocena efektywności i optymalizacja procesów w organizacji, strategie rozwoju i restrukturyzacji
  • analiza danych biznesowych, informatyczne systemy zarządcze i finansowo-księgowe
  • kadry i płace, HR
  • rynki finansowe, ryzyko inwestycyjne, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, inwestycje alternatywne
  • finanse i budżetowanie jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój regionu, marketing terytorialny i kreowanie marki regionu/marki lokalnej
  • badania marketingowe, analiza rynków/sektorów, badania opinii i nastrojów społecznych (interesariuszy przedsiębiorstwa/instytucji).

Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom pracowników Katedry Ekonomii w ciągu dekady zbudowaliśmy rozpoznawalną w regionie markę – jednostki badawczej kształcącej studentów na kierunku praktycznym, otwartej na współpracę z biznesem i jego otoczeniem, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego.